Logistics Service

Terms and Conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขนส่ง

1. บททั่วไป
1.1  ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขนส่ง (“ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขนส่ง”) นี้ อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ FILLGOODS และจะมีผลใช้บังคับต่อเมื่อผู้ใช้บริการทั้งผู้ใช้บริการแบบทั่วไป ได้แก่ ผู้ใช้บริการแพ็กเกจบรอนซ์ หรือผู้ใช้บริการแบบชำระค่าบริการ (SUBSCRIPTION) ได้แก่ ผู้ใช้บริการแพ็กเกจซิลเวอร์ แพ็กเกจโกลด์ หรือแพ็กเกจแพลทินัม ใช้บริการขนส่งที่บริษัทจัดให้มีแก่ผู้ใช้บริการจากบริษัทขนส่งแต่ละรายที่เป็นคู่ค้าของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการรับ-ส่งพัสดุ การชำระค่าบริการขนส่ง หรืออื่นๆ โดยการใช้บริการดังกล่าวโดยผู้ใช้บริการถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับว่าได้อ่านและเข้าใจในข้อกำหนดต่างๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการขนส่งฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขนส่งนี้ถือเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างบริษัทกับผู้ใช้บริการ หากผู้ใช้บริการไม่ยินยอมต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขการขนส่งนี้ โปรดไม่ใช้บริการ หรือหยุดใช้บริการขนส่งที่บริษัทจัดให้มีแก่ผู้ใช้บริการ

1.2 นอกจากนี้ผู้ใช้บริการต้องยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนดในใบเสนอราคาค่าขนส่ง ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขการขนส่งนี้ โดยบริษัทสงวนสิทธิ์ในการปรับ แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการขนส่งนี้ และใบเสนอราคาค่าขนส่งในเวลาใดก็ได้ และการแก้ไขจะมีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อบริษัทประกาศหรือได้แจ้งให้แก่ผู้ใช้บริการทราบ การใช้บริการขนส่งของผู้ใช้บริการหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะถือว่าผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับในการปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงนั้น ทั้งนี้ เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการที่ต้องทบทวนข้อกำหนดและเงื่อนไขการขนส่งฉบับนี้ และใบเสนอราคาค่าขนส่งอยู่เสมอ

1.3 สำหรับการแจ้งการเปลี่ยนแปลงราคาค่าขนส่งในใบเสนอราคาค่าขนส่งให้มีผลบังคับใช้ทันทีที่บริษัทได้ประกาศหรือได้แจ้งให้แก่ผู้ใช้บริการทราบ โดยบริษัทจะใช้ความพยายามอย่างยิ่งในการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า 14 (สิบสี่) วัน ก่อนวันที่ที่จะมีผลบังคับใช้ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ทราบล่วงหน้าก่อนถึงการเปลี่ยนแปลงนั้น

1.4 หากข้อกำหนดและเงื่อนไขการขนส่งนี้ มิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ให้คำหรือข้อความตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการขนส่งนี้มีความหมายเช่นเดียวกันกับที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของ FILLGOODS และข้อกำหนดและเงื่อนไข SUBSCRIPTION และหากความใดในใบเสนอราคาค่าขนส่งที่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการขนส่งนี้ ให้ใช้ข้อความในข้อกำหนดและเงื่อนไขการขนส่งนี้บังคับ

1.5 ผู้ใช้บริการรับทราบว่าใบเสนอราคาค่าขนส่งที่ผู้ใช้บริการแต่ละรายได้รับนั้นแตกต่างจากกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของผู้ใช้บริการว่าเป็นผู้ใช้บริการแบบทั่วไปหรือผู้ใช้บริการแบบชำระค่าบริการ (SUBSCRIPTION) และขึ้นอยู่กับข้อเสนอตามแต่ละรายการ เช่น แพ็กเกจซิลเวอร์ แพ็กเกจโกลด์ หรือแพ็กเกจแพลทินัม

2. ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและผู้ใช้บริการ
บริษัทเป็นเพียงผู้ให้บริการระบบจัดการร้านค้าออนไลน์เท่านั้น และมีหน้าที่เพียงนำส่งค่าสินค้าให้แก่ผู้ใช้บริการในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้บริการส่งสินค้าเก็บเงินปลายทาง (Cash on Delivery หรือ COD) โดยผู้ใช้บริการรับทราบว่าการให้บริการจัดส่งพัสดุ การให้บริการเรียกรถขนส่งเข้ารับพัสดุ บริการส่งสินค้าเก็บเงินปลายทาง การเรียกร้องกรณีสินค้าเสียหาย หรือความรับผิดชอบกรณีเกิดความเสียหายหรือสูญหาย เป็นบริการและเป็นไปตามขั้นตอนของบริษัทขนส่งแต่ละรายที่เป็นคู่ค้าของบริษัท โดยผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องอ่านและยอมรับในข้อกำหนดต่างๆ ของบริษัทขนส่งที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้บริการ เพื่อเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการและบริษัทขนส่งมีต่อกัน หากเกิดข้อพิพาทใดๆ ขึ้น เนื่องจากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติ และ/หรือบริษัทขนส่งไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดดังกล่าว ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้ดำเนินการในกรณีเกิดข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้บริการและบริษัทขนส่งด้วยตนเอง ทั้งนี้ บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการช่วยเหลือผู้ใช้บริการในการติดต่อกับบริษัทขนส่ง เฉพาะกรณีการติดตามพัสดุ พัสดุสูญหาย และการเรียกร้องกรณีสินค้าเสียหายเท่านั้น

3. การชำระเงินค่าขนส่งและค่าบริการอื่นๆ
3.1 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องชำระค่าขนส่ง รวมทั้งค่าบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง เช่น ค่าใช้จ่ายในการรับสินค้า ค่าบริการเก็บเงินปลายทาง ค่าเรียกรับพัสดุคืน ค่าดูแลสินค้าหรืออื่น ๆ ให้แก่บริษัทภายใน 1 (หนึ่ง) วัน นับแต่วันที่ที่ผู้ใช้บริการได้รับในใบแจ้งหนี้จากบริษัทโดยชำระผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด หากผู้ใช้บริการผิดนัดชำระค่าขนส่งหรือค่าบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว บริษัทสงวนสิทธิ์ในการคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี ของยอดหนี้ค้างชำระทั้งหมด

3.2 ผู้ใช้บริการตกลงระบุและจัดให้ข้อมูลการชำระเงินที่ให้แก่บริษัทเป็นปัจจุบันและถูกต้องตลอดระยะเวลาการใช้บริการขนส่งที่บริษัทจัดให้มีแก่ผู้ใช้บริการ และมอบสิทธิการหักชำระเงินโดยอัตโนมัติให้แก่บริษัทสำหรับค่าขนส่งและค่าบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง หากบริษัทไม่สามารถหักชำระเงินดังกล่าวผ่านข้อมูลการชำระเงินที่ผู้ใช้บริการให้แก่บริษัทได้ จะถือว่าผู้ใช้บริการผิดนัดชำระเงินทันทีและต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี ของยอดหนี้ค้างชำระทั้งหมดให้แก่บริษัท โดยในกรณีนี้บริษัทจะใช้วิธีการตามที่บริษัทเห็นสมควรในการเรียกเก็บค่าขนส่งหรือค่าบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งที่ค้างชำระข้างต้นจากผู้ใช้บริการ

3.3 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้บริการเก็บเงินปลายทาง บริษัทจะรวบรวมค่าสินค้าจากการเก็บเงินปลายทาง ภายหลังจากหักค่าบริการเก็บเงินปลายทางที่ผู้ใช้บริการต้องชำระให้แก่บริษัทและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) โดยนำส่งให้แก่ผู้ใช้บริการภายใน 5 (ห้า) วันทำการ หลังจากวันที่มีการส่งพัสดุให้แก่ผู้รับพัสดุเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ กรณีดังกล่าว ไม่ทำให้บริษัทเป็นตัวแทนของผู้ใช้บริการไม่ว่ากรณีใด ๆ

3.4 การคำนวณค่าขนส่งจะถูกคำนวณโดยน้ำหนักของพัสดุหรือขนาดพัสดุตามจริง หรือรูปแบบการส่งตามที่ระบุอยู่ในใบเสนอราคาค่าขนส่ง

3.5 ในกรณีที่น้ำหนักพัสดุที่ผู้ใช้บริการชั่งได้ผิดพลาด ขัดแย้ง หรือต่ำกว่าน้ำหนักพัสดุที่บริษัทชั่งได้หรือที่บริษัทขนส่งชั่งได้ ให้ยึดถือตามน้ำหนักที่บริษัทหรือบริษัทขนส่งชั่งได้ โดยผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้น และบริษัทมีสิทธิ์หักค่าขนส่งในส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวออกจากยอดรวมของรายการออเดอร์ หรือค่าสินค้านั้น ๆ ได้ ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการประสงค์ที่จะโต้แย้งค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้น ผู้ใช้บริการสามารส่งเรื่องให้กับบริษัท พร้อมรายละเอียดหมายเลขออเดอร์ รูปถ่ายสินค้าแยกออกจากกล่องบรรจุ น้ำหนักพัสดุที่ผู้ใช้บริการชั่งได้ปรากฏบนตราชั่งที่เห็นได้ชัดเจน ภายใน 30 (สามสิบ) วัน หลังจากวันที่ที่ผู้รับพัสดุได้รับพัสดุเรียบร้อยแล้ว หากผู้ใช้บริการส่งเรื่องให้แก่บริษัทเกินกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือส่งรายละเอียดข้างต้นให้บริษัทไม่ครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการโต้แย้งของผู้ใช้บริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

4. การใช้บริการขนส่ง
4.1 ข้อกำหนดและมาตราฐานการขนส่งให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทขนส่งแต่ละรายที่ประกาศกำหนด รวมถึงการประกันคุ้มครองพัสดุ ทั้งนี้ บริษัทอาจให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้บริการในการนำข้อกำหนดดังกล่าวเฉพาะส่วนที่จำเป็น แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบในข้อกำหนดและเงื่อนไขการขนส่งนี้ หรือในใบเสนอราคาค่าขนส่งของบริษัท หากข้อกำหนดที่บริษัทนำมานั้น ไม่ถูกต้องหรือมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง ผู้ใช้บริการรับทราบว่าบริษัทมิจำต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

4.2 พัสดุที่จะถูกจัดส่งได้จะต้องห่อหุ้ม บรรจุหีบห่อให้เรียบร้อยโดยไม่นับรวมบรรจุภัณฑ์เดิมของสินค้านั้นๆ ให้มั่นคงแข็งแรง และติดผนึกใบจัดส่งสินค้า (Shipping Label) 1 (หนึ่ง) ใบ ต่อ 1 (หนึ่ง) หีบห่อ จากการพิมพ์ผ่านระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ของ FILLGOODS เท่านั้น โดยต้องมีชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่ถูกต้องและชัดเจน รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่บริษัทกำหนด หากข้อมูลไม่ถูกต้องและชัดเจน บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการจัดส่งพัสดุได้

4.3 หากผู้ใช้บริการประสงค์จะใช้บริการเรียกรถขนส่งเข้ารับพัสดุ ผู้ใช้บริการต้องแจ้งสถานที่เข้ารับพัสดุให้แก่บริษัท ได้แก่ ข้อมูลผู้ติดต่อ และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ เพื่อดำเนินการเรียกรถขนส่งของบริษัทขนส่งที่ผู้ใช้บริการเลือกเข้ารับพัสดุ ณ สถานที่ของผู้ใช้บริการตามที่ผู้ใช้บริการแจ้งให้บริษัททราบ

4.4 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้บริการเก็บเงินปลายทาง หากผู้รับพัสดุปฏิเสธไม่รับพัสดุหรือไม่ปรากฎตัวผู้รับพัสดุ ผู้ใช้บริการตกลงให้บริษัทขนส่งนำพัสดุกลับมาส่งยังที่อยู่ของผู้ใช้บริการตามที่ระบุไว้ในใบจัดส่งสินค้า พร้อมชำระค่าขนส่ง ค่าดูแลรักษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัท

4.5 หากพัสดุ หีบห่อ หรือบรรจุภัณฑ์ไม่เหมาะสมหรือไม่ได้มาตรฐานอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อพัสดุอื่นๆ บริษัทอาจปฏิเสธการรับการขนส่ง และเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้น ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดในกรณีดังกล่าว

4.6 พัสดุที่ไม่สามารถจัดส่งได้ ได้แก่

4.6.1 พัสดุที่บริษัทเห็นว่าไม่สมควรที่จะจัดส่ง หรือไม่ได้มาตราฐานตามที่กำหนด

4.6.2 เอกสารทั้งหมด รวมทั้งเอกสารทั่วไปและเอกสารต่างๆ ที่ทางราชการออกให้ และพัสดุที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับทางกฎหมาย

4.6.3 เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน

4.6.4 อุปกรณ์ทางการแพทย์หรือที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์

4.6.5 สัตว์ สิ่งมีชีวิต ร่างกายมนุษย์ ต้นไม้พันธุ์พืช ซากพืช ซากสัตว์ และซากมนุษย์

4.6.6 สิ่งเสพติด บุหรี่ไฟฟ้า สินค้าแอลกอฮอล์ และของเหลวทุกชนิด

4.6.7 สินค้าที่อาจก่อให้เกิดการระเบิดและก่อให้เกิดประกายไฟ วัตถุไวไฟ และวัตถุระเบิดทุกชนิด

4.6.8 สินค้าที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ สิ่งของที่มีมูลค่าทางจิตใจ หรือสินค้าที่ไม่สามารถทดแทนได้ เช่น อัญมณี วัตถุโลหะมีค่า ทองคำ หรือพระพุทธรูป รวมถึงสิ่งของปลอมแปลงหรือลอกเลียนแบบโดยละเมิดลิขสิทธิ์

4.6.9 สารเคมี สารพิษ น้ำแข็งแห้ง วัตถุอันตราย ภาชนะที่บรรจุส่วนประกอบของสารกัมมันตรังสี และผลิตภัณฑ์ชีวเคมีต่างๆ และวัตถุที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดและติดเชื้อ รวมถึงของเสียทางการแพทย์

4.6.10 อาวุธทุกชนิด สิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด สินค้าลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศ สิ่งเทียบอาวุธปืน วัตถุและสื่อลามก และสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

4.6.11 พัสดุบรรจุกล่องโฟม

4.6.12 จดหมาย ไปรษณียบัตร ทุกชนิด

4.6.13 ขยะและสิ่งปฏิกูล

4.7  พัสดุที่ผู้ใช้บริการไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ ได้แก่

4.7.1 สินค้าที่บรรจุหีบห่อ หรือบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม ไม่สมบูรณ์ และไม่ได้มาตราฐาน

4.7.2 สินค้าที่บรรจุในถุงพลาสติก

4.7.3 สินค้าที่ผลิตจากวัสดุเปราะบาง เช่น แก้ว หิน กระจก หรือเซรามิก หรือหลอดไฟ และสินค้าที่มีส่วนประกอบ จากพลาสติก

4.7.4 สินค้าประเภทเปราะบาง เช่น โทรศัพท์ โคมไฟ โทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ และสินค้าประเภทเครื่องดนตรี

4.7.5 ใบเสร็จต่างๆ ใบแจ้งหนี้ บิลค่าสินค้า คูปองส่วนลด บัตรคอนเสิร์ต และบัตรงานกิจกรรมต่างๆ

4.7.6 สินค้าประเภทผักผลไม้ต่างๆ และสินค้าประเภทอาหารสด หรือเน่าเสียง่าย

4.7.7 สินค้าประเภทที่มีการใช้แล้วทั้งมีและไม่มีเอกสารรับรองราคา

4.7.8 สินค้าประเภทอาหารทุกชนิด เช่น ขนม อาหารแห้ง ของขบเคี้ยว อาหารแปรรูป อาหารปรุงสุก หรืออาหารที่มีอายุการเก็บ

4.7.9 สินค้าประเภทของเหลวทุกชนิด เช่น เครื่องดื่ม หรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีของเหลวเป็นส่วนประกอบ

4.7.10 พืช ดอกไม้ ต้นไม้

4.8 บริษัทสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ หรือระงับการจัดให้มีบริการขนส่งสำหรับพัสดุดังต่อไปนี้ โดยผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4.8.1 พัสดุที่ไม่ระบุข้อมูลของผู้ส่งหรือผู้รับ หรือระบุข้อมูลไม่ครบตามที่กำหนด

4.8.2 พัสดุที่ไม่เหมาะสมแก่การจัดส่ง หรือมีห่อหีบ บรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม หรือมีขนาดหรือน้ำหนักเกินกำหนด

4.8.3 พัสดุที่อาจเป็นอันตรายต่อการขนส่ง หรือต่อบุคคลอื่นตามที่บริษัทพิจารณา

4.8.4 พัสดุที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ควรถูกขนส่งตามดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

4.8.5 พัสดุตามข้อ 4.6

ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการแจ้งความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อมูลใดๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้แก่บริษัทตามความเป็นจริง และหากการนั้นก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นใด ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

4.9  ผู้ใช้บริการรับทราบว่าบริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปิดและตรวจสอบพัสดุ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ เพื่อป้องกันหากมีเหตุอันควรสงสัยว่า หรือหากเกิดกรณีที่ผู้ใช้บริการแจ้งความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อมูลใดๆ หรือพัสดุเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือเป็นวัตถุอันตราย โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากพัสดุเกิดความเสียหายระหว่างการตรวจสอบ และในกรณีที่มีความจำเป็น บริษัทอาจทำลายพัสดุได้โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบโดยเร็ว นอกจากนี้ พัสดุอาจถูกยึดโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้ติดต่อ ให้การ แถลงข้อเท็จจริง แสดงเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยตนเอง

4.10 ผู้ใช้บริการรับทราบว่าบริษัทอาจใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมในการให้ความช่วยเหลือผู้ใช้บริการสำหรับการติดต่อกับบริษัทขนส่งแต่ละราย ในกรณีที่การขนส่งล่าช้ากว่าปกติ ทั้งนี้ หากเกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอันทำให้ไม่สามารถส่งพัสดุได้ทันเวลา ผู้ใช้บริการยินยอมให้ขยายระยะเวลาการขนส่งออกไปได้ และตกลงไม่เรียกร้องค่าเสียหายจากเหตุดังกล่าว

4.11 หากมีการลงนามรับมอบพัสดุ หรือบริษัทขนส่งระบุว่ามีผู้รับพัสดุแล้ว ให้ถือว่าพัสดุได้ถูกส่งมอบในสภาพสมบูรณ์ปราศจากความเสียหาย

4.12 กรณีผู้ใช้บริการได้ชำระค่าขนส่งแล้วและไม่มีผู้รับพัสดุ บริษัทขนส่งอาจจัดส่งพัสดุให้อีกครั้ง หรืออาจนำพัสดุกลับมาส่งยังที่อยู่ของผู้ใช้บริการตามที่ระบุไว้ในใบจัดส่งสินค้า ในการนี้ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าขนส่ง ค่าดูแลรักษา และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัทเพิ่มเติม

4.13 ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันทำให้บริษัทขนส่งต้องส่งมอบพัสดุคืนให้แก่ผู้ใช้บริการและผู้ใช้บริการไม่รับพัสดุคืนหรือไม่มีผู้ใดรับ ผู้ใช้บริการตกลงให้กรรมสิทธิ์ในพัสดุตกเป็นของบริษัทภายหลังระยะเวลา 90 (เก้าสิบ) วัน นับแต่วันที่บริษัทได้แจ้งเหตุการส่งมอบคืนให้แก่ผู้ใช้บริการ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 180 (ร้อยแปดสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ใช้บริการส่งมอบพัสดุให้แก่บริษัทขนส่ง และหากผู้ใช้บริการไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ในพัสดุ ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบต่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ด้วยตนเองทั้งสิ้น

5. ข้อกำหนดความรับผิด
5.1 ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบต่อความเสียหายและความสูญเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อันเกิดการจงใจกระทำความผิด ละเว้นกระทำการ ความประมาทเลินเล่อ หรือการปฏิบัติผิดข้อกำหนดใดข้อกำหนดหนึ่งในข้อกำหนดและเงื่อนไขการขนส่งนี้ และตกลงรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าปรับ ค่าทดแทนความเสียหาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่าสินไหมทดแทน ค่าความสูญเสีย หรือค่าว่าจ้างทนายความ

5.2 โดยไม่คำนึกถึงข้อกำหนดใดๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการขนส่งนี้ บริษัท หรือกรรมการ ลูกจ้าง พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัทไม่จำต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เป็นผลจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการขนส่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นภายหลัง ความเสียหายที่มิได้เกิดขึ้นในทันที ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายจำเพาะ หรือความเสียหายอื่นใด ไม่ว่ากรณีใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายต่อความสูญเสียทางกำไรของธุรกิจ ค่าสูญเสียทางธุรกิจ หรือความสูญเสียทางการเงินอื่นๆ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขนส่งนี้ แม้บริษัทจะได้รับทราบถึงความเป็นไปได้ในเรื่องความเสียหายดังกล่าวก็ตาม ทั้งนี้ ความรับผิดของบริษัทจะไม่เกิน 2,000 (สองพัน) บาท ต่อพัสดุที่ได้ถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้ว หรือมูลค่าสินค้าตามจริง โดยขึ้นอยู่กับว่าจำนวนไหนน้อยกว่า บริษัทจะรับผิดตามจำนวนนั้น

6. ข้อรับรองของผู้ใช้บริการ
6.1 ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่าข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการขนส่งนี้ ใบเสนอราคาค่าขนส่ง หรือข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากบริษัท ที่สามารถเข้าถึงได้ หรือได้ล่วงรู้มา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าขนส่ง ค่าบริการเก็บเงินปลายทาง ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลร้านค้า หรือจำนวนพัสดุ ถือเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ ผู้ใช้บริการต้องรักษาไว้เป็นความลับอย่างที่สุดและไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่นใดทราบหรือรับรู้ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการทราบดีว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลลับและเป็นทรัพย์สินของบริษัทเท่านั้น โดยข้อตกลงนี้ให้มีผลบังคับใช้ต่อไปแม้ว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขการขนส่งนี้จะสิ้นสุดลงไปแล้วก็ตาม

6.2 ผู้ใช้บริการรับรองว่าจะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ประกาศ และกฎระเบียบของหน่วยงานราชการต่างๆ ทั้งที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต รวมถึงต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ของบริษัทขนส่งแต่ละรายที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้บริการอย่างเคร่งครัด และรับรองว่าสินค้า หรือพัสดุต่างๆ ที่จัดส่งไม่ใช่สิ่งของต้องห้าม หรือผิดกฎหมายแต่ประการใด หากบริษัทพบว่ามีสิ่งใดที่ต้องห้าม หรือผิดกฎหมาย ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว และต้องให้ความร่วมมือกับบริษัทในการตรวจสอบ หรือดำเนินการใดๆ ตามที่บริษัทร้องขอ

6.3 ผู้ใช้บริการรับรองว่ามิได้ละเมิดสิทธิใดๆ ของบุคคลอื่น และมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น หรือกฎหมายใดๆ

6.4 โดยไม่คำนึกถึงข้อกำหนดใดๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการขนส่งนี้ ผู้ใช้บริการรับทราบว่าบริษัทสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการจัดให้มีบริการขนส่ง จัดหาบริษัทขนส่งรายอื่นแทนที่บริษัทขนส่งที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้บริการ หรือจัดหาทางเลือกอื่นให้แก่ผู้ใช้บริการ ในกรณีที่บริษัทเห็นว่าการจัดให้มีบริการขนส่งนั้น ไม่ปลอดภัย หรือไม่สามารถทำได้ไม่ว่าในทางเศรษฐกิจหรือในทางปฏิบัติ โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

7. การยกเลิกการใช้บริการและการระงับระบบ
7.1 บริษัทมีสิทธิยกเลิกการจัดให้มีบริการขนส่งเมื่อใดก็ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

7.2 หากผู้ใช้บริการประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการขนส่งที่บริษัทจัดให้มีแก่ผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างน้อย 15 (สิบห้า) วัน

7.3 หากเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขการขนส่งนี้สิ้นสุดลงทันที

7.3.1 บริษัทได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง อันเกิดจากการจงใจกระทำความผิด ละเว้นกระทำการ ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ใช้บริการ

7.3.2 ผู้ใช้บริการปฏิบัติผิดข้อกำหนดใดข้อกำหนดหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขการขนส่งนี้ ซึ่งถือเป็นข้อสาระสำคัญ

7.3.3 ผู้ใช้บริการมีหนี้สินล้นพ้นตัว ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรืออยู่ในระหว่างการชำระบัญชีเพื่อเลิกบริษัท หรือการควบบริษัท หรือมีเหตุอื่นใดตามกฎหมายทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการขนส่งนี้ต่อไปได้

7.3.4 ผู้ใช้บริการกระทำความผิดฐานฉ้อโกง ติดสินบน ให้สินบน ทุจริตคอร์รัปชัน จงใจแถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาต่อบริษัท

7.4 โดยไม่เป็นการตัดสิทธิหรือสิทธิที่บริษัทจะได้รับการเยียวยาต่างๆ บริษัทมีสิทธิที่จะระงับการให้บริการระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ การเข้าถึงและใช้ระบบดังกล่าว และการให้บริการขนส่งที่บริษัทจัดให้มี หากสมาชิกฝ่าฝืนหรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขของ FILLGOODS ข้อกำหนดและเงื่อนไข SUBSCRIPTION ข้อเสนอ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการขนส่งนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการผิดนัดชำระค่าขนส่งหรือค่าบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งเมื่อถึงกำหนดชำระ หรือการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขส่วนหนึ่งส่วนใดของการใช้บริการขนส่งตามที่ระบุอยู่ในข้อ 4. ของข้อกำหนดและเงื่อนไขการขนส่งนี้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

8. ข้อกำหนดอื่นๆ
8.1 ผู้ใช้บริการรับทราบว่าข้อตกลงใดๆ ที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการขนส่งนี้ คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้กระทำการในฐานะตัวการและตัวแทนต่อกัน

8.2 หากข้อกำหนด เงื่อนไข หรือข้อตกลงใดๆ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขการขนส่งนี้เป็นโมฆะ หรือไม่สมบูรณ์ตามกฎหมายใดๆ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ถือว่าข้อกำหนดเงื่อนไข หรือข้อตกลงส่วนอื่นๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขการขนส่งที่สมบูรณ์ แยกจากส่วนที่เป็นโมฆะ หรือไม่สมบูรณ์ และมีผลใช้บังคับได้ต่อไป

8.3 ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะไม่โอนสิทธิและหน้าที่ใดๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการขนส่งนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือแต่งตั้งบุคคลอื่นใดเพื่อดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการขนส่งนี้แทนไม่ว่ากรณีใดๆ

8.4 ในกรณีที่บริษัทไม่บังคับใช้ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขการขนส่งนี้ จะไม่กระทบถึงสิทธิของบริษัทในการบังคับใช้ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขนั้นในภายหลัง และการสละสิทธิในการกระทำผิดข้อกำหนด หรือเงื่อนไขใดของผู้ใช้บริการ จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิในการกระทำผิดข้อกำหนด หรือเงื่อนไขดังกล่าวครั้งต่อไป หรือการสละสิทธิในข้อกำหนด หรือเงื่อนไขอื่นใด